Lees voor
O.l.v. Jelle Jan Klinkert

In het seizoen 2021-2022 organiseert het Liturgiekoor weer enkele oecumenische vespers. Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum.
Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk.
Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Oecumenisch Kerstvesper met ‘Festival van Lezingen en Liederen’
Op Kerstavond, vrijdag 24 december, om 21:00 uur vindt weer de traditionele oecumenische Kerstvesper plaats in de Dorpskerk.

We vieren daar, samen met het Liturgiekoor en gastzangers, het ‘Festival van Lezingen en Liederen’ (Festival of Lessons and Carols).

We halen daarmee een oude Engelse traditie naar onze tijd: lezingen uit het Kerstevangelie, afgewisseld met ook hier bekende Engelse ‘carols’ in een mooie Nederlandse vertaling van Sytze de Vries. De muziek is bewerkt door Dirk Zwart.

Zo horen we de evangelieteksten en zingen we samen die oude bekende Kerstliederen.

Zaterdagavond 26 maart om 19 uur begint de vesper en om 20 uur de film over Bonhoeffer, nog ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding en het feit dat Bonhoeffer vlak daarvoor is omgebracht.
Het Liturgiekoor zal liederen zingen op teksten van Bonhoeffer, op muziek gezet door Hans Timmer, voorganger is Bertus Stuifbergen, beiden oud-docent van het Bonhoeffercollege.

Hopelijk is er een vesper op Goede Vrijdag 15 april.

Hopelijk vanaf september wordt het Taizé-avondgebed iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.

We komen in stilte binnen en zitten rondom de Paaskaars. Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen.
Jong en oud, iedereen is welkom.

Voor iedereen ligt een Taizé-liedboekje klaar en een A5-je waarop de liturgie van deze week staat met de vertaling van de liederen.

De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd. Er is een Psalmlezing en een Bijbellezing. De lezingen komen uit het oecumenisch leesrooster voor de volgende zondag. En er is stilte. Ieder die dat wil, kan een lichtje aansteken bij wijze van gebed.

Daarnaast natuurlijk veel (vaak meerstemmig) zingen, Taizé-liederen die makkelijk mee te zingen zijn. Bij het vertrek nemen de mensen de stilte mee. Vanuit de rust begint het gewone leven weer.

Vanaf kwart voor zeven is de oude Dorpskerk (Kerkpad 1) open. Komt u in stilte binnen? Voel u van harte welkom!

Vanaf 6 september iedere maandagavond, maar niet op 18 april
(2e Paasdag) en ook niet op 6 juni (2e Pinksterdag).

De afgelopen jaren heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, gezocht naar mogelijkheden om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 19 september 2021 om 10 uur in de Dorpskerk Oecumenische viering in de Vredesweek.
Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek met als vraagstelling:

Wat doe jij in vredesnaam?

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.

 

Zondag 16 januari 2022  Week van Gebed voor de Eenheid;  locatie nog niet bekend.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’.

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland: “Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”

Woensdag 4 mei 2022 Oecumenische viering in de Dorpskerk om 18.15 uur, voorafgaand aan de Stille Tocht.