Lezing door Babs Willemse.

Met het ingaan van de gewijzigde donorwet in 2020 is het onderwerp orgaandonatie weer opnieuw in het publieke debat gekomen. Het nieuwe principe ‘geen keuze betekent geen bezwaar’ deed veel stof opwaaien. De keuze om wel of geen donor te willen zijn is een medisch-ethisch vraagstuk met veel facetten. Ook vanuit Bijbels perspectief is het onderwerp vanuit meerdere kanten te belichten.

Babs Willemse schreef onlangs een boek ‘Aan de rand van het leven, licht op het vraagstuk orgaandonatie’. Het boek is voortgekomen uit haar ervaringen met bijna 33 jaar leven na een levertransplantatie. Ze laat zowel medische, juridische als spirituele aspecten van orgaandonatie aan bod komen, en ook de rol van levensvisie en bewustzijn. Haar eigen vragen en verwondering zijn hierbij als leidraad gebruikt.

Op deze middag plaatst Babs Willemse het onderwerp orgaandonatie als ervaringsdeskundige op een levendige manier in een breed perspectief. Bijbelse handvatten en afwegingen worden ingebracht door ds. Rik Willemsen. Er wordt nadrukkelijk geen advies gegeven. Belangrijker is het om met elkaar in gesprek te gaan en ruimte te scheppen voor vragen en discussie zodat u handvatten aangereikt krijgt om een weloverwogen mening te vormen. Om tijdens de middag tegemoet te komen aan de facetten die voor u belangrijk zijn, is er de mogelijkheid om uw vragen vooraf kenbaar te maken via: info@babswillemse.nl

Datum: woensdag 21 september 2022
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Plaats: Parochiecentrum
Bijdrage: € 5

 

Door Hanneke Klinkert-Koopmans

Geloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan.
Geloof, hoop en liefde zijn nog steeds een inspiratiebron voor dichters uit deze tijd, die de Bijbelse boodschap actualiseren.
Neerlandica Hanneke Klinkert zal weer een cursus geven over religie in eigentijdse poëzie.

Het komende seizoen zullen we verder gaan met de poëzie van Hester Knibbe die in haar gedichten aangrijpende persoonlijke ervaringen verwerkt heeft. ‘Religie, ook het christendom, bestaat eigenlijk bij de gratie van het lijden van de mens. Dat is schrijnend. Mensen proberen altijd betekenis te geven aan hun aanwezigheid hier: een fase tussen twee eeuwigheden waarin je, hoe je het ook wendt of keert, behoorlijk kwetsbaar bent. Die kwetsbaarheid klinkt door in mijn werk,’ zegt Hester Knibbe in een interview voor het tijdschrift Liter in 2013. Liter is een literair tijdschrift waarin gezocht wordt naar de verbinding tussen literatuur en religie die van oudsher eigenlijk onscheidbaar zijn.

In het nieuwe jaar gaan we gedichten lezen van Henriëtte Roland Holst die op latere leeftijd religieus geworden is.

Vanwege goede ervaringen in de afgelopen twee jaren, zullen we onze groep weer opsplitsen in twee groepen.
Groep 1 komt van 9.30 – 10.30 uur en groep 2 van 11.00 – 12.00 uur.
Tussen 10.30 en 11.00 uur is er gelegenheid om te wisselen en een kopje koffie/thee te drinken.

Data: donderdagmorgen 13 oktober, 10 november, 8 december 2022, 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april 2023

Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Plaats: De Schakel, Kerkpad 1, Castricum
Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)

Drie lezingen, drie inleiders

Thema: Vrijheid en verzet in de tijd van Willem van Oranje

In 2020 vierden we het feit dat ons land 75 jaar vrij is na de Tweede Wereldoorlog. Vrijheid voor Nederland speelde echter in het verleden ook al een wezenlijke rol als we denken aan de tachtigjarige oorlog (tegenwoordig ‘de opstand’) die er uiteindelijk toe heeft geleid dat Nederland zich wist los te maken van de Spaanse overheersing.
Aanvankelijk ging het alleen om de angst van de adel haar macht te verliezen. Later kwam daar de godsdienstvrijheid bij. De onwillige houding van koning Philips II, die halsstarrig vasthield aan het standpunt dat in zijn Rijk slechts het katholicisme mocht worden beleden, heeft erin uitgemond dat het een vrijheidsstrijd werd.

Deze heeft geleid tot de zelfstandige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Willem van Oranje heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Naast hem waren er echter ook anderen die van betekenis waren in die vrijheidsstrijd en de voorgeschiedenis van die strijd.
Ondanks de strijd ging ook het gewone leven door. Cultuur bleef een rol spelen. Zo werd er muziek gemaakt aan het hof in Brussel, in de kerk en door het volk.

De hiervoor genoemde thematiek wordt uitgewerkt in de volgende lezingen:

vrijdag 21 oktober 2022
Inleider: Kees Janse
Titel: Geschiedkundig overzicht, inclusief Willem van Oranje

vrijdag 28 oktober 2022
Inleider: Ferry Kwee
Titel: Opmaat naar de grote opstand

vrijdag 11 november 2022
Inleider: George Koopmans
Titel: Muziek in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw

Data: vrijdagmiddag 21 & 28 oktober, 11 november 2022
Tijd: 15:00 – 17:00 uur
Plaats: Parochiecentrum Dorpsstraat 113 1901 EK Castricum
Bijdrage: € 15

 

 

De groene spiritualiteit van Thomas Merton

De Amerikaanse trappistenmonnik Thomas Merton – misschien wel de beroemdste monnik van de twintigste eeuw – was een groot natuurliefhebber. Hij trok zich steeds vaker terug in de prachtige omgeving van zijn abdij en leefde uiteindelijk als kluizenaar in het bos. Zijn dagboeken getuigen van zijn intense, spirituele natuurervaring die voortkomt uit een mystieke verbondenheid met alle leven, en daarin met de Levensbron. Deze natuurmystiek leidde tot een steeds openlijker kritiek op de exploitatie van de schepping voor menselijk gewin. Zo groeide deze mystiek uit tot ecologische ethiek, die zeer actueel is in deze tijd van klimaatcrisis en aantasting van de biodiversiteit. Kick Bras zal hierover een lezing houden, waarbij hij teksten en beelden van Merton zal projecteren. Hij zal uiteenzetten welke betekenis de natuur had voor Mertons spiritualiteit en welke elementen belangrijk zijn in zijn ecologische ethiek. Genoeg stof om met elkaar van gedachten te wisselen.

*Dr. Kick Bras is emeritus predikant, auteur van veel boeken op het gebied van spiritualiteit. Als onderzoeker is hij gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Zie zijn website www.kickbras.nl

Het boek over Merton en ook andere boeken van de hand van Kick Bras zullen tijdens deze bijeenkomst te koop zijn.

Datum: zondag 6 november 2022
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15 uur
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

Lezing door Richard Hattink en Rik Willemsen.

De enige zekerheid in het leven is dat we doodgaan. Toch vinden veel mensen het moeilijk om over de dood te praten. Het is niet voor niets dat er onlangs een SIRE campagne werd gelanceerd met de slogan ‘De dood. Praat erover, niet eroverheen’. We vinden het lastig om te praten over onze eigen dood of over de dood van anderen. Nog ingewikkelder wordt het als het gaat om het betrekken van kinderen bij de dood van mama, papa, oma of opa.

Richard Hattink en ds. Rik Willemsen gaan met u in gesprek over de dood. Richard is rouw- en verliesspecialist, met jonge gezinnen als aandachtsgebied. Als internationaal spreker over kinderen en rouw en als uitvaartondernemer voor jonge ouders, is zijn drijfveer om de dood begrijpbaar te maken voor jong en oud. Rik komt als predikant de verlegenheid rondom praten over de dood vaak tegen. Vragen als ‘hoe bespreek ik mijn (kerkelijke) uitvaartwensen met de kinderen?’ en ‘moet mijn kleinkind opa zien als hij opgebaard ligt?’ worden veel gesteld. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en prikkelende stellingen zetten we met elkaar een eerste stap om de dood bespreekbaar te maken. Daarbij schuwen we lastige onderwerpen niet. Er is ruimte voor vragen, twijfels en het inbrengen van persoonlijke ervaringen met stervenssituaties, uitvaarten en rouwverwerking. Na de bijeenkomst kunt u met de handvatten die aangereikt zijn zelf dit doodgewone onderwerp bij uw geliefden aansnijden.

Er worden dit seizoen twee identieke bijeenkomsten aangeboden.

Datum bijeenkomst 1: dinsdag 29 november 2022, 14:00 – 16:00 uur
Datum bijeenkomst 2: dinsdag 21 maart 2023, 20:00 – 22:00 uur
Plaats: Parochiecentrum, Dorpsstraat 113, Castricum
Bijdrage: € 5 per avond

Lezing door Wolter van der Vlist

Rentmeesterschap. Een begrip in de christelijke gemeente. Maar gaan we in de praktijk echt respectvol met onze aarde om? Hebben we invloed op wat de supermarkt allemaal voor ons inkoopt? Kan het ook anders? Hoe komen we weer in contact met elkaar en onze omgeving? En moeten burgers en boeren echt tegenover elkaar staan? Allemaal vragen waar de Herenboeren-beweging een antwoord voor zoekt. Door samen een farming community op te richten. We starten een coöperatie en nemen een professionele boer in dienst. Zo worden burgers samen eigenaar van een natuurinclusieve boerderij en halen ze hun eten van dichtbij.

Een Herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig coöperatief gemengd bedrijf. Het is ongeveer 20 hectare groot en brengt in beginsel voedsel voort. Maar zoveel mensen, zoveel wensen en dus werkt elke Herenboerderij uiteindelijk net een tikkie anders.

Wij willen grip op ons eten, gezond eten, weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. We willen erop kunnen vertrouwen dat ons eten eerlijk is geproduceerd, met respect voor de boer, de dieren en de natuur. Wolter van der Vlist vertelt alles over de uitgangspunten van deze beweging en de laatste stand van zaken van hun droom voor een Herenboerderij in Kennemerland.

Datum: zondag 11 december
Tijd: 16 uur
Plaats: Dorpskerk
Bijdrage: € 5

Lezing door ds. Rik Willemsen

Hij is met stip de grootste leverancier van teksten in het Nieuwe Testament: Paulus van Tarsus, de latere apostel. Door de één geliefd, door de ander verguisd.

De aandacht voor hem is de laatste tijd toegenomen. Er verschijnt bijna jaarlijks een biografie en ook buiten de kerk trekt zijn gedachtegoed de aandacht, getuige het in 2017 verschenen boek ‘Paulus onder filosofen’ en verschillende televisieseries over de reizen van Paulus.

(Paulus, Rembrandt van Rijn)

Binnen de kerk worden de teksten van Paulus gebruikt (of misbruikt?) in actuele discussies over vrouwen in het ambt en homoseksualiteit. Kortom, de brieven van Paulus zijn weer springlevend!

In een serie van drie middagen gaan we op reis met Paulus. Om de boodschap van Paulus’ brieven te kunnen waarderen is het belangrijk om te weten onder welke omstandigheden Paulus zijn brieven schreef. Wie waren de ontvangers van zijn brieven, op welke vragen probeert Paulus een antwoord te geven en waar laat Paulus zijn eigen theologie doorschemeren? De eerste middag staat in het teken van een algemene verkenning van de biografie van Paulus, een overzicht van zijn reizen en van de belangrijkste thema’s in zijn brieven. Op de andere middagen duiken we dieper in de correspondentie met twee specifieke contexten: respectievelijk ‘Paulus en de Korinthiërs’ en ‘Paulus en de Romeinen’. We gaan nadrukkelijk zelf met de teksten aan de slag, bespreken met elkaar leeservaringen en proberen bruggen te slaan naar het hier en nu.

Data: woensdag 25 januari, 8 & 15 februari 2023
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Plaats: Parochiecentrum
Bijdrage: € 10 (incl. koffie/thee)

In de kerk wordt de Bijbel gelezen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar je kunt er best een vraagteken bij zetten: waarom eigenlijk? Waarom zouden wij die verzameling vreemde, oude documenten lezen en er dan ook nog van verwachten dat ze ons iets te zeggen hebben? Een klassiek antwoord op deze vraag is dat de Bijbel Gods woord is. Zo kun je de afstand overbruggen. Of je zou kunnen zeggen dat de Bijbelse teksten inderdaad gaan over historische fenomenen en dat het aan de gelovige lezer is om er betekenis uit te halen. Marco Visser heeft promotieonderzoek gedaan naar een andere mogelijkheid, namelijk dat de teksten zo zijn gecomponeerd dat ze alle mensen van alle tijden aangaan; dat deze verstrekkende bedoeling in de teksten zelf besloten ligt. Deze leeswijze zou je kunnen aanduiden met de stijlfiguur van het pars pro toto: de specifieke dingen die in de tekst verteld worden, staan voor iets wat ons allemaal aangaat

Datum: dinsdagavond 31 januari 2023
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Dorpskerk
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

o.l.v. Eveline Masetti

Zin in de ouderdom biedt een uitvoerige excursie langs de vragen die een mens bestormen als de arbeidsplicht ophoudt en het ‘golfen’ te weinig blijkt te bieden. In zes bijeenkomsten gaan we in gesprek over de volgende thema’s:

1. Beelden van ouderdom
2. Oud worden met zich op het geheel van het leven
3. De poëzie van de ouderdom
4. De spiritualiteit van de ouderdom
5. Ouderdom in filosofie en kunst
6. Slotbijeenkomst De schat van mijn reis

Data: maandag 6 maart, 27 maart, 17 april, 8 mei, 5 juni en 26 juni
Tijd: 14.00-16.00.

Meedoen? Opgeven bij pastor Eveline Masetti
tel: 06 1057 1560 of ec.masetti@gmail.com

Eliëzer belooft dat hij een vrouw voor Isaak zal vinden, Gilliam van der Gouwen, naar Gerard Hoet (l), 1728 (bron: Rijksmuseum.nl)

Verplaatst naar zondag 26 maart 15.00 uur.

Bijbelverzen in het licht van de oude Joodse bruiloftsceremonie door Daniël ter Maten.

Het is niet bepaald gewaagd om te stellen dat het huwelijk een instelling is van God. Jezus deed Zijn eerste wonder tijdens een bruiloft en de Bijbel leert ons dat het einde van de tijd ook eindigt in een bruiloftsfeest. Een Joodse bruiloft staat traditioneel dan ook bol van rituelen en stappen die in de aanloop naar het hoogtepunt gezet (moeten) worden. In de periode waarin veel Bijbelse geschiedenissen zich afspelen, waren deze gewoontes voor iedereen bekend. Ook Jezus en de meeste schrijvers die hebben meegeschreven aan de Bijbelboeken groeiden met deze tradities op.

Natuurlijk kan dit niet van ons worden gezegd. En hoewel er nog veel gebruiken terug te vinden zijn in de moderne traditionele Joodse bruiloft, zijn niet alle facetten bewaard gebleven. Toch is het meer dan de moeite waard dit deel van de Joodse traditie in te duiken. Het geeft naast interessante wetenswaardigheden ook een heel nieuw perspectief op uitspraken van Jezus en diverse andere bijbelgedeeltes. Andersom zie je dat de Thora ook de bron is geweest van verschillende aspecten van het bruiloftsritueel. In deze lezing/workshop wil ik graag samen op pad naar nieuwe inzichten en perspectieven op Gods Woord.

Datum: zondag 26 maart 2023
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15.00 uur
Bijdrage: € 5

Het is een manier van lezen die in veel opzichten haaks staat op hoe wij geleerd hebben te lezen. Onze manier van lezen is er vaak op gericht informatie en kennis te vergaren, het liefst in zo kort mogelijke tijd. Voor ons staat het ‘begrijpen’ van de tekst voorop. ‘Lectio Divina’ is daarentegen een manier van lezen die erop gericht is te horen wat God de lezer vandaag in de tekst wil zeggen. Daarin staat het ‘ontvangen’ centraal. De lezer stelt zich open voor de beweging van de Geest in de tekst. Het gaat in deze manier van lezen juist om ‘vertraging’, om het ‘herkauwen’ van de tekst. In plaats van dat ik de tekst ‘lees’, wil de tekst mij ‘lezen’. ‘Lectio Divina’ wil mij openen voor de Godsontmoeting en voor het ontdekken van het geheim van mijn leven.

Iedere eerste vrijdag van de maand in de Schakel van 13.00-14.30 uur. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 2 september a.s. Informatie of opgave bij pastor Eveline Masetti tel: 06 1057 1560 of per mail ec.masetti@gmail.com