Lees voor
Door Hanneke Klinkert-Koopmans

Geloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan.
Geloof, hoop en liefde zijn nog steeds een inspiratiebron voor dichters uit deze tijd, die de Bijbelse boodschap actualiseren.
Neerlandica Hanneke Klinkert zal weer een cursus geven over religie in eigentijdse poëzie. Het komende seizoen zullen we nagelaten gedichten lezen van de Joodse dichteres Hanny Michaëlis, waarin de Tweede Wereldoorlog een rol van betekenis speelt. Zij overleefde de oorlog maar haar ouders kwamen om in Sobibór. Daarover heeft zij tijdens haar leven voor de buitenwereld altijd gezwegen. Na haar dood in 2007 verscheen haar nagelaten poëzie.

 

Ook gaan wij poëzie van Hester Knibbe lezen die in haar gedichten aangrijpende ervaringen verwerkt heeft, zoals de dood van haar zoon.

‘Religie, ook het christendom, bestaat eigenlijk bij de gratie van het lijden van de mens. Dat is schrijnend. Mensen proberen altijd betekenis te geven aan hun aanwezigheid hier: een fase tussen twee eeuwigheden waarin je, hoe je het ook wendt of keert, behoorlijk kwetsbaar bent. Die kwetsbaarheid klinkt door in mijn werk,’ zegt zij in een interview voor het tijdschrift Liter in 2013. Liter is een literair tijdschrift waarin gezocht wordt naar de verbinding tussen literatuur en religie die van oudsher eigenlijk onscheidbaar zijn.

In verband met het gevaar op coronabesmettingen, zullen we in elk geval tot december 2021 onze groep opsplitsen in twee groepen. Groep 1 komt van 9.30 – 10.30 uur en groep 2 van 11.00 – 12.00 uur.
Tussen 10.30 en 11.00 uur is er gelegenheid om te wisselen en een kopje koffie/thee te drinken.

Data: donderdagmorgen 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december 2021, 13 januari, 10 februari, 10 maart en ev. 14 april 2022
Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Plaats: De Schakel, Kerkpad 1 , Castricum
Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)

Lees voor
Door ds. Saskia Ossewaarde (predikant in Egmond).

Hoe doe je een bijbelstudie in Brazilië als bijna niemand kan lezen?
Hebben de ‘blanke kerken’ iets te bieden aan inheemse volken (die wij vaak ‘Indianen’ noemen), na eeuwen van onderdrukking? Hoe zit het onderwijs in elkaar? En de gezondheidszorg?

Ana Maria Pacheco
Wat doen de kerken voor straatkinderen, landloze boeren?
Wat zeggen dichters en liedschrijvers over hun land?
In een serie van drie avonden belichten we een aantal kanten van geloven en kerk zijn in dit immense land.

We luisteren naar muziek, zingen liederen, lezen gedichten en horen wonderlijke ervaringen van een theologe die tien jaar uitgezonden was door de destijds nog Samen-op-Weg kerken.
Op de derde avond houden we een bijbelstudie in Braziliaanse stijl.

Data:

Het Leerhuis Kerk-zijn in Brazilië zal voortgezet worden op donderdagavond 17 en 31 maart.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Parochiecentrum, Dorpsstraat 113, Castricum
Bijdrage: € 10 (inclusief koffie/thee)

Lees voor
Door Dafne van Baarle.

In vuur en vlam: Sterke vrouwen in de Arabische wereld

Het beeld in het westen over de positie van vrouwen in de Arabische wereld is vaak treurig. We kennen allemaal de ellendige verhalen. De regio kent ook veel sterke vrouwen, die ieder voor zich en soms ook samen fantastische dingen neerzetten. Ze dragen op die manier bij aan de emancipatie van vrouwen en de ontwikkeling van de samenleving. Juist deze vrouwen brengt Arabiste Dafne van Baarle graag over het voetlicht. Van de vrijgevochten Libanese dichteres Joumana Haddad tot de dames van de talkshow Kalam Nawaem, van de Saudische activistes die hebben gestreden voor het recht om te mogen autorijden tot de Bahreinse mensenrechtenactiviste Esra’a El Shafei. Laat u verrassen door de positie en invloed van deze vrouwen en de wijze waarop zij invloed uitoefenen op cultuur, religie en de toekomst.

Datum: zondag 7 november 2021
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15 uur
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

Lees voor
Thema: Vrijheid en verzet in de tijd van Willem van Oranje (godsdienstvrijheid, gewetensvrijheid en politieke vrijheid)

In 2020 vieren we het feit dat ons land 75 jaar vrij is na de Tweede Wereldoorlog. Vrijheid voor Nederland speelde echter in het verleden ook al een wezenlijke rol als we denken aan de tachtigjarige oorlog (tegenwoordig ‘de opstand’) die er uiteindelijk toe heeft geleid dat Nederland zich wist los te maken van de Spaanse overheersing.

Aanvankelijk ging het alleen om de angst van de adel haar macht te verliezen. Later kwam daar de godsdienstvrijheid bij. De onwillige houding van koning Philips II, die halsstarrig vasthield aan het standpunt dat in zijn Rijk slechts het katholicisme mocht worden beleden, heeft erin uitgemond dat het een vrijheidsstrijd werd.

Deze heeft geleid tot de zelfstandige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Willem van Oranje heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Naast hem waren er echter ook anderen die van betekenis waren in die vrijheidsstrijd en de voorgeschiedenis van die strijd. Minder bekend is welke rol de vrouwen van en rond Willem van Oranje hier hebben gespeeld. Wat was hun invloed en macht en wat was de stand van het huwelijk in deze tijd?

Met het oog op het feit dat de opstand vooral ook een strijd was om godsdienstvrijheid, zal de verhouding tussen godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid worden belicht. Ondanks de strijd ging ook het gewone leven door. Cultuur bleef een rol spelen. Zo werd er muziek gemaakt aan zowel het hof als door het volk en ook waren er kunstschilders en bouwmeesters actief. Hoewel veel van hun werk in de loop van de volgende eeuwen verloren is gegaan, bleef er nog genoeg over om een indruk te krijgen van wat er in deze tijd op cultureel vlak is gepresteerd. De hiervoor genoemde thematiek wordt uitgewerkt in de volgende zes lezingen:

Vrijdag 14 januari 2022
Inleider: Kees Janse
Titel: Geschiedkundig overzicht, inclusief Willem van Oranje

Vrijdag 28 januari 2022
Inleider: Ferry Kwee
Titel: Hendrik van Brederode (de grote Geus) versus Willem van Oranje

Vrijdag 11 februari 2022
Inleider: Berend Nagtglas
Titel: Gewetensvrijheid contra godsdienstvrijheid

Vrijdag 25 februari 2022
Inleider: Joke Rijnoudt
Titel: De vrouwen rond Willem van Oranje en de stand van het huwelijk

Vrijdag 11 maart 2022
Inleider: Carla Molenaar
Titel: Muziek w.o. Valerius’ Gedenkklank en Geuzenliederen

Vrijdag 25 maart 2022
Inleider: George Koopmans
Titel: Architectuur & schilderkunst

Data: vrijdagmiddagen 14 januari t/m 25 maart 2022 van 15 – 17 uur
Plaats: Parochiecentrum Dorpsstraat 113 1901 EK Castricum
Bijdrage: € 20

Excursie

Bij voldoende belangstelling zal op vrijdag 15 april 2022 een excursie (met lunch) plaatsvinden naar Delft. Daar zal een bezoek worden gebracht aan museum Het Prinsenhof (de voormalige woonplaats van Willem van Oranje) en aan de Oude Kerk. De hieraan verbonden kosten zijn momenteel nog niet aan te geven.

 

Over Koplands aardse mystiek door Prof. Dr. Martien Brinkman.

In zijn nieuwe boek Met of zonder? Over de betekenis van religie op privé en publiek terrein (2021) gaat Martien Brinkman uitgebreid in op het godsbeeld van de dichter Rutger Kopland. Zijn ‘aardse mystiek’ plaatst hij tegen de achtergrond van een veranderend godsbeeld in kerk en theologie.

Martien Brinkman (1950) is emeritus hoogleraar oecumenische/interculturele theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en publiceerde eerder Hun God de mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt (2014), Dicht bij het onuitsprekelijke. Veertien dichters over het onzegbare (2018) en Grote woorden. Met dank aan dichters en denkers (2019).

Declamatie: Hanneke Klinkert
Meditatief pianospel: Jelle Jan Klinkert

Datum: zondag 20 maart 2022
Tijd: 16 uur
Plaats: Dorpskerk
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

Het boek ‘Maria, icoon van genade’ van christelijk gereformeerd theoloog Arnold Huijgen is een doorwrocht theologisch werk over de bijbelse figuur van Maria, de moeder van Christus en beschrijft haar vanuit verschillende invalshoeken. Maria is een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar haar kijkt, wordt bemoedigd.

Dit boek gaat terug naar de Bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen als Joods meisje, moeder van de Verlosser en moeder van de gelovigen. De traditie van de vroege kerk, de Reformatie en de moderne literatuur helpen om Maria als icoon van genade te zien. Transparant tot op Gods genade werpt zij licht op seksualiteit, kunst, de eenheid van de kerk en op de toekomst van Europa als christelijk continent na de coronapandemie.

Datum: zaterdag 9 april

Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15.00 uur
Bijdrage: € 5

Deze cursus kan wegens ziekte niet doorgaan.

Door Marianne Hamers* Kan ethiek hierin een brug vormen?

Elke dag maken we keuzes en staan we voor de vraag: ”Wat is in deze situatie goed om te doen?” Gelukkig hoeven we niet bij elke keuze hierbij stil te staan, maar soms treedt deze vraag op de voorgrond. Normen en waarden spelen hierin een belangrijke rol. Deugden als rechtvaardigheid, moed of wijsheid kunnen ons helpen bij de keuzes die we maken, deze ook uit te voeren. Onze deugden, waarden en normen worden gevormd door onze opvoeding, onze cultuur, de omgeving
en omstandigheden waarin we verkeren en last but not least door onze religie. Religies hebben hierin veel te bieden. Religies kennen overeenkomsten en verschillen, juist als het gaat over de vragen van goed en kwaad. Zij kunnen een brug vormen, een verbinding tussen ons denken en handelen, een verbinding tussen onszelf en de ander.

In vier avonden gaan wij ons bezinnen op ethiek. De invulling hiervan is:

– Eerste avond: ethiek in de Oudheid en het Christendom.
– Tweede avond: ethiek vanuit het Jodendom en het Boeddhisme.
– Derde avond: ethische aspecten rondom het thema ‘Voltooid leven’.

Op deze avond zal de heer Emir Ertas gastspreker zijn. Hij is huisarts in Alkmaar en praktiserend moslim. Hij zal vanuit de Islamitische geloofsovertuiging dit onderwerp belichten. We bespreken tevens de visie op dit onderwerp vanuit het Christendom.

– Vierde avond: ethische aspecten rondom het thema “Vergeving”. Aandacht voor wat vergeving inhoudt en de visie hierop van het Christendom, de Islam en het Boeddhisme.

Data: woensdagen 20 april, 11 mei, 25 mei en 8 juni 2022
Plaats: Parochiecentrum
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Bijdrage: € 10

* Marianne Hamers is opgeleid tot counselor en ervaren cursusleider op het gebied van interreligieuze dialoog en ethiek.

Het is een manier van lezen die in veel opzichten haaks staat op hoe wij geleerd hebben te lezen. Onze manier van lezen is er vaak op gericht informatie en kennis te vergaren, het liefst in zo kort mogelijke tijd. Voor ons staat het ‘begrijpen’ van de tekst voorop. ‘Lectio Divina’ is daarentegen een manier van lezen die erop gericht is te horen wat God de lezer vandaag in de tekst wil zeggen. Daarin staat het ‘ontvangen’ centraal. De lezer stelt zich open voor de beweging van de Geest in de tekst. Het gaat in deze manier van lezen juist om ‘vertraging’, om het ‘herkauwen’ van de tekst. In plaats van dat ik de tekst ‘lees’, wil de tekst mij ‘lezen’. ‘Lectio Divina’ wil mij openen voor de Godsontmoeting en voor het ontdekken van het geheim van mijn leven.

Iedere eerste vrijdag van de maand in de Schakel van 14.00-15.30 uur. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 3 september a.s. Informatie of opgave bij pastor Eveline Masetti tel: 06 1057 1560 of per mail ec.masetti@gmail.com