Studiekring / leeskring / gesprekskring onder leiding van ds. Bert Appers

Wie is Eugen Drewermann?

xx

* een katholiek theoloog
* een theoloog die wel wat heeft met de reformator Luther
* en met de godsdienstfilosoof en theoloog Kierkegaard.

Bezig zijn met zijn inzichten die niet door alle kerkelijke leiders gewaardeerd worden, kennisneming van zijn gedachten neergelegd in soms niet zo eenvoudige, en soms wel gemakkelijk leesbare boeken, bijv. die over gelijkenissen, wonderen en andere Bijbelse thema’s, kan een uitermate stimulerende ervaring zijn.

We werken in deze Kring met een drieslag.

A. Allereerst nemen we een hoofdstuk uit zijn boek Keerpunten. [Het is nodig dit boek zelf aan te schaffen.] Keerpunten geeft een goede samenvatting van zijn ideeën: een herinterpretatie van belangrijke Bijbelse dogma’s. Hij brengt ze terug tot de wezenlijke ervaringen die mensen aan het leven voor Gods aangezicht en in navolging van Jezus van Nazareth opdoen. Het gaat niet om de leer, niet om mooie geloofsinzichten. Het gaat om de kunst vol geestdrift te leven volgens de Bergrede in Zijn voetspoor.

B. De misschien moeilijke hoofdstukken worden in deze Kring aan de hand van door Drewermann elders besproken Bijbelgedeelten dichterbij gebracht. Hoofdstuk 1 van Keerpunten gaat bijvoorbeeld over de betekenis van het woord Schepping (en over evolutie; loyaal en royaal erkent hij de wetenschappelijke gegevens), over zonde en angst. En we kijken dan naar zijn uitleg van delen van de eerste hoofdstukken van Genesis in een andere publicatie.

C. Vervolgens maken we het persoonlijk; om je te helpen je (verder) te ontwikkelen naar een eigen zelfstandig leven en geloven.
“In absolute vrijheid en niemands knecht”, zou Luther zeggen.
Ook niet geknecht door soms ongrijpbare krachten in jezelf. Ook niet gestuurd door de (kerkelijke) groep waar je toevallig lid van bent.
“De zelf verantwoordelijke enkeling”, zou Kierkegaard zeggen.
Vrij, vreugdevol, liefdevol, want bevrijd, tot vreugde geroepen en bemind door “een Absolute Liefde”, aldus Drewermann.

Deelnemers ontvangen van mij na opgave nadere informatie over de aanpak.

Data van een eerste serie bijeenkomsten: dinsdagmiddagen in 2020

6 oktober – 27 oktober – 24 november – 22 december 2020

Plaats: Parochiecentrum, Dorpsstraat 113, Castricum
Tijd: 14.00 uur tot 16.15 uur
Bijdrage: € 10 (inclusief koffie/thee)

Door Hanneke Klinkert-Koopmans

Geloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan.
Geloof, hoop en liefde zijn nog steeds een inspiratiebron voor dichters uit deze tijd, die de Bijbelse boodschap actualiseren.
Neerlandica Hanneke Klinkert zal weer een cursus geven over religie in eigentijdse poëzie. Het komende seizoen zullen we nagelaten gedichten lezen van de joodse dichteres Hanny Michaëlis, waarbij de Tweede Wereldoorlog een rol van betekenis speelt en van M. Vasalis die in haar gedichten aangrijpende ervaringen verwerkte zowel uit haar werk als psychiater als uit haar persoonlijke leven.

xx

In verband met het gevaar op coronabesmettingen, zullen we in elk geval tot december 2020 onze groep opsplitsen in twee groepen. Groep 1 komt van 9.30 – 10.30 uur en groep 2 van 11.00 – 12.00 uur.
Tussen 10.30 en 11.00 uur is er gelegenheid om te wisselen en een kopje koffie/thee te drinken.

Data: donderdagmorgen 8 oktober, 12 november, 10 december 2020, 14 januari, 11 februari, 11 maart en ev. 8 april 2021
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Plaats: De Schakel, Kerkpad 1 , Castricum
Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)

Door ds. Saskia Ossewaarde (predikant in Egmond).


Het leerhuis van Ds. Saskia Ossewaarde over Kerk-zijn in Brazilië zou starten op donderdag 5 november, maar wordt verplaatst naar 2021 i.v.m. corona.


Hoe doe je een Bijbelstudie in Brazilië als bijna niemand kan lezen?
Hebben de ‘blanke kerken’ iets te bieden aan inheemse volken (die wij vaak ‘Indianen’ noemen), na eeuwen van onderdrukking? Hoe zit het onderwijs in elkaar? En de gezondheidszorg?

Ana Maria Pacheco

Wat doen de kerken voor straatkinderen, landloze boeren?
Wat zeggen dichters en liedschrijvers over hun land?
In een serie van drie avonden belichten we een aantal kanten van geloven en kerk zijn in dit immense land.
We luisteren naar muziek, zingen liederen, lezen gedichten en horen wonderlijke ervaringen van een theologe die tien jaar uitgezonden was door de destijds nog Samen-op-Weg kerken.
Op de derde avond houden we een Bijbelstudie in Braziliaanse stijl.

Data: donderdag 5 & 19 november, 3 december 2020
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Parochiecentrum, Dorpsstraat 113, Castricum
Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)

‘The First Fruits’ van Johann Valentin Haidt

Door Theologe des Vaderlands 2016/17 Janneke Stegeman

Voor mij is theologie de taal vinden voor wat het nu betekent ons te verbinden met de christelijke traditie. Dat levert beweeglijke theologie op, want contexten en vragen veranderen steeds. Traditie die steeds transformeert blijft leven. Je kunt enkel doorgeven wat je eerst jezelf hebt eigen gemaakt. In dat proces van toe-eigening verander je en de traditie verandert mee. Gelovig zijn is je open stellen voor dat proces van transformatie. Dat vraagt moed en kwetsbaarheid.

Theologie is daarom niet one size fits all. Geloven gaat over ons, hoe wij zijn, hoe wij allemaal anders zijn en hoe we ons juist kunnen verbinden als we ruimte maken voor eigenheid. Zinvolle theologie is altijd contextueel. Ik ben vrouw, hetero, cis-gender, als Nederlandse draagster van een koloniale erfenis. Bevrijdingstheologie, met postkoloniale en onbetamelijke theologie als onderdeel daarvan, hielpen me om dat te zien. Ik werd me bewust van blinde vlekken, die ik meestal deel met witte christenen in vergelijkbare posities.

Voor we kunnen ontdekken hoe een contextuele theologie er voor ons uitziet, moeten we eerst zichtbaar maken hoe ons Europese Christendom heeft bijgedragen aan zwart-wit denken. Gelovig zijn is ook: de onrust volgen, angst erkennen, ongemak toelaten en ontdekken dat de vragen die daaronder zitten ertoe doen. Theologie is leuker, spannender, ongemakkelijker en relevanter als het contextuele theologie is. Het leven wordt daar mooier van.

Het werd een opwindende, verrijkende, soms lastige zoektocht die nog steeds doorgaat. Verhalen en rituelen kregen nieuwe betekenissen, net als begrippen als ‘zonde’ en ‘gemeenschap’.
Ik vertel er graag over in deze lezing.

Datum: zondag 8 november 2020
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15 uur
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

13e editie, zes lezingen, zes inleiders

Thema: Vrijheid en verzet in de tijd van Willem van Oranje (godsdienstvrijheid, gewetensvrijheid en politieke vrijheid)

In 2020 vieren we het feit dat ons land 75 jaar vrij is na de Tweede Wereldoorlog. Vrijheid voor Nederland speelde echter in het verleden ook al een wezenlijke rol als we denken aan de tachtigjarige oorlog (tegenwoordig ‘de opstand’) die er uiteindelijk toe heeft geleid dat Nederland zich wist los te maken van de Spaanse overheersing.
Aanvankelijk ging het alleen om de angst van de adel haar macht te verliezen. Later kwam daar de godsdienstvrijheid bij. De onwillige houding van koning Philips II, die halsstarrig vasthield aan het standpunt dat in zijn Rijk slechts het katholicisme mocht worden beleden, heeft erin uitgemond dat het een vrijheidsstrijd werd.
Deze heeft geleid tot de zelfstandige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Willem van Oranje heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Naast hem waren er echter ook anderen die van betekenis waren in die vrijheidsstrijd en de voorgeschiedenis van die strijd.

Minder bekend is welke rol de vrouwen van en rond Willem van Oranje hier hebben gespeeld. Wat was hun invloed en macht en wat was de stand van het huwelijk in deze tijd? Met het oog op het feit dat de opstand vooral ook een strijd was om godsdienstvrijheid, zal de verhouding tussen godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid worden belicht.

Ondanks de strijd ging ook het gewone leven door. Cultuur bleef een rol spelen. Zo werd er muziek gemaakt aan zowel het hof als door het volk en ook waren er kunstschilders en bouwmeesters actief. Hoewel veel van hun werk in de loop van de volgende eeuwen verloren is gegaan, bleef er nog genoeg over om een indruk te krijgen van wat er in deze tijd op cultureel vlak is gepresteerd. De hiervoor genoemde thematiek wordt uitgewerkt in de volgende zes lezingen:

Vrijdag 15 januari 2021
Inleider: Kees Janse
Titel: Geschiedkundig overzicht, inclusief Willem van Oranje

Vrijdag 29 januari 2021
Inleider: Ferry Kwee
Titel: Hendrik van Brederode (de grote Geus) versus Willem van Oranje

Vrijdag 12 februari 2021
Inleider: Berend Nagtglas
Titel: Gewetensvrijheid contra godsdienstvrijheid

Vrijdag 26 februari 2021
Inleider: Joke Rijnoudt
Titel: De vrouwen rond Willem van Oranje en de stand van het huwelijk

Vrijdag 12 maart 2021
Inleider: Carla Molenaar
Titel: Muziek w.o. Valerius’ Gedenkklank en Geuzenliederen

Vrijdag 26 maart 2021
Inleider: George Koopmans
Titel: Architectuur & schilderkunst

Data: vrijdagmiddagen 15 januari t/m 26 maart 2021
Plaats: Parochiecentrum Dorpsstraat 113 1901 EK Castricum
Bijdrage: € 20

Excursie

Bij voldoende belangstelling zal op vrijdag 16 april 2021 een excursie (met lunch) plaatsvinden naar Delft. Daar zal een bezoek worden gebracht aan museum Het Prinsenhof (de voormalige woonplaats van Willem van Oranje) en aan de Oude Kerk. De hieraan verbonden kosten zijn momenteel nog niet aan te geven.

De Braamboslezing is uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Door Dafne van Baarle.

In vuur en vlam: Sterke vrouwen in de Arabische wereld


Het beeld in het westen over de positie van vrouwen in de Arabische wereld is vaak treurig. We kennen allemaal de ellendige verhalen. De regio kent ook veel sterke vrouwen, die ieder voor zich en soms ook samen fantastische dingen neerzetten. Ze dragen op die manier bij aan de emancipatie van vrouwen en de ontwikkeling van de samenleving. Juist deze vrouwen brengt Arabiste Dafne van Baarle graag over het voetlicht. Van de vrijgevochten Libanese dichteres Joumana Haddad tot de dames van de talkshow Kalam Nawaem, van de Saudische activistes die hebben gestreden voor het recht om te mogen autorijden tot de Bahreinse mensenrechtenactiviste Esra’a El Shafei. Laat u verrassen door de positie en invloed van deze vrouwen en de wijze waarop zij invloed uitoefenen op cultuur, religie en de toekomst.

Datum: zondag 21 maart 2021
Tijd: 16 uur
Plaats: Dorpskerk
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

Door Marianne Hamers.

Kan ethiek hierin een brug vormen?  

Elke dag maken we keuzes en staan we voor de vraag: ”Wat is in deze situatie goed om te doen?” Gelukkig hoeven we niet bij elke keuze hierbij stil te staan, maar soms treedt deze vraag op de voorgrond. Normen en waarden spelen hierin een belangrijke rol. Deugden als rechtvaardigheid, moed of wijsheid kunnen ons helpen bij de keuzes die we maken, deze ook uit te voeren. Onze deugden, waarden en normen worden gevormd door onze opvoeding, onze cultuur, de omgeving en omstandigheden waarin we verkeren en last but not least door onze religie. Religies hebben hierin veel te bieden. Religies kennen overeenkomsten en verschillen, juist als het gaat over de vragen van goed en kwaad. Zij kunnen een brug vormen, een verbinding tussen ons denken en handelen, een verbinding tussen onszelf en de ander.

In vier avonden gaan wij ons bezinnen op ethiek. De invulling hiervan is:
– Eerste avond: ethiek in de Oudheid en het Christendom.
– Tweede avond: ethiek vanuit het Jodendom en het Boeddhisme.
– Derde avond: ethische aspecten rondom het thema ‘Voltooid leven’.
Op deze avond zal de heer Emir Ertas gastspreker zijn. Hij is huisarts in Alkmaar en praktiserend moslim. Hij zal vanuit de Islamitische geloofsovertuiging dit onderwerp belichten. We bespreken tevens de visie op dit onderwerp vanuit het Christendom.
– Vierde avond: ethische aspecten rondom het thema “Vergeving”. Aandacht voor wat vergeving inhoudt en de visie hierop van het Christendom, de Islam en het Boeddhisme.

Data: woensdagen 21 april, 12 mei, 26 mei en 9 juni 2021
Plaats: Parochiecentrum, Dorpsstraat 113, Castricum
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Bijdrage: € 10

Marianne Hamers is opgeleid tot counselor en ervaren cursusleider op het gebied van interreligieuze dialoog en ethiek.

Alphacursus in Castricum

Alpha bestaat uit tien interactieve bijeenkomsten en een weekend waarin je open kunt praten over de basis van het christelijk geloof. Het is gratis, gezellig en inspirerend!

 

Voor wie?

Vraag jij je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou!

Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!

 

Waarom?

Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Je denkt samen na over veertien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor.

 

Hoe werkt het?

De Alphacursus is gratis en wordt georganiseerd door de Evangeliegemeente Castricum.

We beginnen de avond om 19:00 met een gezellige en lekkere maaltijd. Na het eten luister je naar een kort inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen. Om 21:30 sluiten we af.

 

Welkom!

Lijkt het je wat? Je bent van harte welkom op de Alphacursus!

Ken je God al en gun je een ander om Hem ook te leren kennen, zet dan de stap om de ander uit te nodigen voor Alpha!

 

Wanneer?

We starten op maandag 11 januari 2021.

 

Meer informatie:

www.alpha-cursus.nl

 

Inschrijven:

www.egcastricum.nl

Of mail naar: info@egcastricum.nl