Aanmelden

Alex Cannegieter

qumranAan de oever van de Dode Zee liggen de ruïnes van de oude nederzetting Khirbet Qumran. In grotten in de buurt van Qumran zijn in het midden van de vorige eeuw de resten gevonden van bijna 1000 boekrollen, bekend geworden als de Dode Zeerollen. Deze rollen zijn van groot belang gebleken voor het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel, naar de geschiedenis van het Jodendom rond het begin van onze jaartelling, en naar de context waarbinnen het christendom is ontstaan.

De Dode Zeerollen bevatten diverse soorten teksten. Heel belangrijk zijn de rollen met boeken uit de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Het zijn namelijk de oudst bekende handschriften in de oorspronkelijke talen Hebreeuws en Aramees. Tot midden 20ste eeuw waren uit die tijd alleen vertalingen bekend. De vondst van deze oude handschriften heeft dan ook consequenties voor de lezing van een aantal passages uit de Bijbel.

Verder zijn er onder de Dode Zeerollen ook teksten gevonden die zijn geschreven door leden van een Joodse groep of sekte die er een gedachtegoed op na hield dat duidelijk afweek van het Jodendom dat wij kennen uit de Hebreeuwse Bijbel. Er is geopperd dat dit mogelijk de Essenen zijn geweest. De vraag naar de relatie tussen deze sekte en de nederzetting Khirbet Qumran heeft geleid tot een groot aantal uiteenlopende theorieën.
In de lezing zal een overzicht gegeven worden van de geschiedenis van de vondst van de Dode Zeerollen, van de kennis die de rollen ons hebben opgeleverd en de vragen die ze juist hebben opgeroepen. Ook zal uitgebreid stil worden gestaan bij de nederzetting Qumran en de vraag wat de relatie was tussen de bewoners van de nederzetting en de schrijvers van de boekrollen.

Alex Cannegieter studeerde Klassieke Archeologie in Leiden en Godgeleerdheid in Utrecht. Van 2011-2014 werkte zij bij het Nederlands Bijbelgenootschap in Haarlem. In 2013 verscheen een artikel van haar hand in het boek Qumran en de Bijbel onder redactie van Matthijs de Jong en Jaap van Dorp.

Datum: dinsdag 5 januari 2016
Plaats: Maranathakerk (kerkzaal)
Tijd: 20 uur
Bijdrage: € 3