Aanmelden

Door prof. dr. Bart Koet*

barmhartigheidPaus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen tot een jaar van barmhartigheid. In een wereld vol spanningen, angsten, ja, zelfs oorlog en allerlei soorten geweld is dit een heel ander geluid.

Is het jaar van barmhartigheid alleen maar voor katholieken? We hopen van niet. Nadenken over barmhartigheid is misschien oecumenisch wel veel belangrijker dan kijken naar theologische en kerkelijke verschillen.

Bart Koet zal de Bijbelse visie op barmhartigheid met ons bekijken. In een lezing voorzien van beelden zal hij met ons nadenken over de Bijbelse wortels van het Nederlandse woord barmhartigheid. Dat woord is niet direct een woord uit de spreektaal en het is eigenlijk ook geen woord uit de Hebreeuwse Bijbel. Barmhartigheid is een vrij letterlijke vertaling van het Latijnse misericors. Wie misericors is, heeft hart (cor) voor de arme (miser). Het woord misericors wordt in de Latijnse Bijbel gebruikt voor allerlei woorden die op een of andere manier Gods zorg voor de mens uitdrukken. Het kan een vertaling zijn van zijn trouw, zijn genade en van een woord dat in het Hebreeuws op een heel bijzondere manier Gods liefde laat zien, zijn rachamiem. Dat woord is verwant aan onderbuik en moederschoot. Het wordt een beeld van Gods medelijden met de mens. God heeft, als het ware, pijn in zijn buik als hij hem ziet lijden. Barmhartigheid lijkt geen woord van 2016, maar misschien als we met elkaar nadenken vinden we wel nieuwe woorden. Belangrijkste is echter dat we ons laten inspireren tot een open hart, open oren, misschien wel dat we samen een nieuw woord vinden: warmhartigheid?.

Datum: donderdag 22 september 2016 Vredesweek
Plaats: Maranathakerk
Tijd: 20 uur
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)

*Bart Koet is hoogleraar Nieuwe Testament van de Faculteit Katholieke Theologie te Tilburg.

Aanmelden

Thema: vooruitgang, wanhoop, hoop en glorie in Europa in de jaren 1870-1914

Negende editie, vijf verschillende inleiders

In de periode 1870-1914 zien we de doorwerking van de antikerkelijke verlichtingsdenkbeelden, gepaard gaan met een grote ontwikkeling van kennis en wetenschap op allerlei terreinen. De bevolking raakt op drift en in de grote steden verzamelt zich een groeiende arbeidersmassa, met als gevolg een evenredige groei van het socialisme.

Vanaf 1900 zien we dat de hoofdsteden Parijs, Londen en Berlijn een voorsprong nemen op tal van terreinen. Rond deze tijd gaan de grote Europese mogendheden allerlei militaire bondgenootschappen aan. Dit leidde mede tot de Eerste Wereldoorlog.

Ook speelt in deze periode de opkomst van de vrouwenbeweging. Deze streeft naar algehele gelijkheid met mannen wat betreft werk, scholing, betaling, kiesrecht en arbeidsbeschermende maatregelen.

De meeste mensen leefden in bittere armoede, maar langzamerhand ontstaat er een beweging om hun bestaan te verlichten.

De geleidelijke oprichting van vakbonden en politieke partijen spelen hierin een belangrijke rol. Ook de overheid komt langzamerhand tot het besef hier haar invloed te moeten uitoefenen: de start van de sociale wetgeving. Daarnaast vormt echter ook de opkomst van de liberale middenklasse een factor van betekenis. Bovendien komt bij de verdere ontplooiing van de economie de wens het onderwijs aan te passen en te verbeteren.

Albert Hahn, De arbeider laat zich niet langer knechten; een nieuwe dageraad gloort.

Albert Hahn, De arbeider laat zich niet langer knechten; een nieuwe dageraad gloort.

Uiteraard zal ook aandacht worden besteed aan de rol die de godsdienstige stromingen binnen Nederland hierin spelen. De katholieke kerk begint zich steeds meer te manifesteren, terwijl de protestantse kerk begint te veranderen. Daar is sprake van een toenemende vrijzinnigheid, resulterend in een geleidelijke ontkerkelijking. Dit leidt tot een gereformeerde reactie onder aanvoering van Abraham Kuyper. Hij poogt ook politieke invloed te winnen voor zijn geloofsrichting. Schaepman speelt die rol voor de katholieken. Dit leidt tot de opkomst van de verzuiling. De schoolstrijd ontstaat.

Intussen waren de katholieken begonnen met een inhaalslag wat betreft kerkenbouw. Daarbij was de neogotische stijl leidend. Enkele architecten en hun werk zullen nader worden belicht, onder wie Pierre Cuypers en Jan Stuyt. Binnen de katholieke kerk speelt ook de schilderkunst een rol van betekenis. Van belang is hier de Beuroner Schule en de invloed daarvan op de generatie schilders die daarop volgde, onder wie Jan Toorop.
In protestantse kerken was geen behoefte aan afbeeldingen. Daar is het woord leidend.

Wat betreft de religieuze muziek is in de protestantse kerken uitsluitend sprake van gemeentezang. In de katholieke kerk speelt van oudsher meer ontwikkeling, hoewel in Nederland de mogelijkheden vanaf 1865 waren ingeperkt, gevolgd door een verdere inperking vanuit Rome in 1903. Officieel is sedert dat jaar het gregoriaans leidend alsmede polyfone renaissancemissen. Achtergrond is dat de tekst centraal moet staan en de schoonheid van de melodie niet mag afleiden. Met deze voorschriften werd en wordt echter sterk de hand gelicht, zoals u zult zien en horen.

Over het hierboven aangegeven thema zullen zes inleidingen worden gepresenteerd:

23 september 2016
Inleider: Kees Janse
Fin de siècle contra la belle époque

7 oktober 2016
Inleider: Phil Kint
Nood aan brood – tekort en overvloed

21 oktober 2016
Inleider: Jan Plugboer
Burgerschap in de tweede helft van de 19e eeuw

4 november 2016
Inleider: George Koopmans
Steen & Verf

18 november 2016
Inleider: Joke Rijnoudt
Emancipatie

2 december 2016
Inleider: George Koopmans
Conservatisme en progressiviteit in de religieuze muziek

Excursie naar kerken in Haarlem en Amstelland

Als aansluiting op de inleidingen van het theologisch café kunnen we u een excursie aanbieden naar de nieuwe St. Bavo in Haarlem en naar de St. Urbanus in Nes aan de Amstel. Waarom? Tijdens de opgang van het Rooms katholicisme in de tweede helft van de 19e eeuw werden er veel nieuwe kerken gebouwd. Joseph Cuypers, de zoon van de beroemde Pierre, bouwde na zijn studie als zijn eerste kerk omstreeks 1890 de St. Urbanus in Nes aan de Amstel.

Enige jaren later startte de bouw van St. Bavobasiliek te Haarlem, ook een ontwerp van Jos Cuypers. De bouw duurde tot 1930. Door die lange bouwduur zien we een duidelijke ontwikkeling in de architectuur van de RK kerkbouw, van zuiver neogotisch, Byzantijns, art Deco tot Amsterdamse School. Bovendien is er in vooral in de st. Bavobasiliek heel veel kunst te bewonderen. Het is een echte aanrader op deze excursie in te tekenen!

De bedoeling is deze excursie per bus uit te voeren met tussen de middag een lunch op een nog nader te bepalen plaats. Uiteraard gaat deze excursie alleen door als er voldoende belangstelling voor is.

Nadere informatie volgt tijdens de start van de inleidingen. De prijs van de excursie is niet begrepen in de prijs van de inleidingen; deze wordt nader vastgesteld.

Data: vrijdagmiddagen 23 september, 7 en 21 oktober,
4 en 18 november, 2 december 2016
Tijd: 15 – 17 uur
Plaats: Parochiecentrum Dorpsstraat 113 1901 EK Castricum
Bijdrage: € 20

Aanmelden

Door ds. Dick van Arkel

arkelWie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zo luidt het bekende gezegde. Maar toch, de toekomst is aan de ouderen. Wij worden immers steeds ouder; de tweede levenshelft wordt steeds langer. Van de kinderen die nu geboren worden, zullen de meesten hun ogen pas als honderdjarige sluiten.

Ouderdom is niet meer wat het geweest is. De ethicus Frits de Lange attendeert ons zelfs op een antropologische revolutie die gaande is. Er is, zo zegt hij, een compleet nieuwe levensfase bijgekomen, de zogenaamde Derde Leeftijd. Deze nieuwe levensfase situeert hij na de jeugd en volwassenheid en vóór de hoge ouderdom, van 65 tot 85 jaar.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat wij – gemiddeld gezien – zo oud worden en met zoveel ouderen zijn. De vergrijzing van onze samenleving heeft allerlei maatschappelijke en economische consequenties en daar is veel aandacht voor.
Over zingeving wordt echter veel minder gesproken. Ouderdom is hierdoor een soort niemandsland waarin men op zoek is naar zin en betekenis.

In een kleine gesprekskring is er ruimte voor zo’n zingevende verkenning van het landschap van de ouderdom. Daarbij draait het om vragen als: hoe kunnen we alleen of samen onderweg zijn in het laatste landschap van de ouderdom? Welke inzichten dienen zich aan als er meer ruimte is voor herinnering en relativering? Wat zijn de bronnen die gevonden kunnen worden in de ouderdom? In welke woorden kan men wonen en van welke neemt men afscheid? Welk perspectief krijgt men vanuit de ouderdom op het geheel van het leven? Of ten laatste op God als geheim van het leven?

Data: dinsdagen 4 en 25 oktober 2016
Tijd: 20-22 uur
Plaats: Maranathakerk (zaal 4)

Aanmelden

Door drs. Hanneke Klinkert 

psalterGeloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan. Niet veel daarvan zullen na 3000 jaar nog gelezen worden en zelfs in een nieuw jasje gestoken. De Psalmen zijn nog steeds een inspiratiebron voor vele hedendaagse dichters. Dit jaar zal neerlandica Hanneke Klinkert-Koopmans opnieuw een cursus geven over nieuwe versies van de aloude psalmen maar ook over eigenzinnige gedichten die geënt zijn op de psalmen.

 

 

Wij zullen ‘Psalmen van nu’ lezen van o.a.
Imme Dros, Ron Elshout,
Eva Gerlach, Peter Ghyssaert,
Esther Jansma, Hester Knibbe,
Thomas Lieske, Hans Tentije,
Willem van Toorn, Marjoleine de Vos
en Leo Vroman.

In het najaar zullen we op excursie gaan naar Utrecht waar vanaf oktober een expositie geopend wordt over het Utrechts Psalter met 21 Psalmgedichten van eigentijdse dichters.

Data: donderdagmorgen 13 oktober,
10 november, 8 december 2016
12 januari, 9 februari, 9 maart,
(ev. 13 april) 2017

Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Plaats: De Schakel
Bijdrage: € 20 inclusief koffie / thee + reader

Aanmelden

Door ds. Johan Maat

Gruwelijkheid en schoonheid in de Witte Zee bij de poolcirkel
Een middag met beeld en muziek over het Solovetski klooster.

solovetski

Het meest noordelijke klooster van de Oosterse kerk staat op een eilandje in de Witte Zee bij de poolcirkel. Het eiland met klooster speelde ook een gruwelijke rol binnen de zg. Goelag Archipel. Nu wordt het klooster weer volledig gerestaureerd. De wonderschone liturgie klinkt er weer.

Daarin wordt niet gesomberd over de wereld, maar wordt met gelovige ogen de pracht en het mysterie van mens en wereld bezongen en klinkt eindeloos het ‘Gospodi Pomiluj’, ‘Heer ontferm U…’.

Datum: maandag 14 november 2016
Plaats: Parochiehuis
Tijd: 14 – 15.30 uur
Bijdrage: € 3

Aanmelden

Door dr. Marcel Zijlstra

De Psalmen horen tot de oudste poëtische teksten uit de wereldliteratuur, naast teksten als bijvoorbeeld Homeros’ Ilias en Odyssee. Van de Psalmen weten we dat ze oorspronkelijk bedoeld waren om te zingen: regelmatig staat bij een psalm een verwijzing naar een (niet meer bekende) melodie.

Ook toen de Psalmen in de christelijke traditie werden opgenomen, zijn ze gezongen. We kennen getuigenissen van bijvoorbeeld de kerkvader Augustinus (354-430) waarin hij beschrijft hoe in de eredienst een voorzanger in beurtzang met de gemeenschap een psalm zingt.

gregoriaansHet Gregoriaans is de oudste genoteerde muziek van Europa. In de geschreven bronnen, daterend van de negende en tiende eeuw, zien we dat de melodieën dikwijls de dragers zijn van de Latijnse vertaling van de Psalmen. De psalmteksten zijn zo belangrijk geweest voor het repertoire dat er speciale melodieën werden gevormd voor het zingen van deze teksten: psalmtonen. Deze melodische formules lijken het oerbeginsel te zijn geweest van het gregoriaanse repertoire. In een subtiel samenspel van tekst en muziek, versterken de melodische wendingen de betekenis van de tekst en het ritme van de Latijnse poëzie.

In een workshop over de beginselen van het gregoriaans, zal gregorianist Marcel Zijlstra de deelnemers de betekenis en het ritme van het gregoriaans in essentie laten ervaren. Aan de hand van voorbeelden, gezongen door zijn Schola Cantorum Amsterdam, laat hij horen hoe ook de virtuoze onderdelen van het repertoire steeds weer dienen om de bijbelse boodschap kracht bij te zetten.

Datum: zondag 20 november 2016
Tijd: 20 uur
Plaats: Dorpskerk
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)

Aanmelden

In de Tien Woorden van Geluk door drs. Wim Nieuwenhuis

ALS STENEN SPREKEN

Dit is de titel van het boek in wording, over het materiaal van de 10 Woorden (geboden) gelezen vanuit de Joodse traditie en verbonden aan het Nieuwe Testament. Aan het eerder behandelde materiaal in het leerhuis van de RvK Castricum, is nu een inleidend hoofdstuk toegevoegd met nieuw materiaal over de Messias in Jodendom en Christendom in realatie tot de 10 Woorden. Centraal staat daarbij de tekst uit Exodus 31:18, die aangeeft dat de twee tafelen van het getuigenis, tafelen van steen (enkelvoud) zijn. De tafelen vormen dus een bijzondere twee-éénheid.

stenentafelenDeze éne steen van het sprekende Woord van God, is het beeld van de Messias. We maken een reis door de Joodse Traditie van Profeten en Geschriften/Psalmen waar we deze steen als de Messias weer tegenkomen.

De twee tafelen van één steen

Vanuit de Joodse Traditie komen we tenslotte uit bij het NT, zowaar een Joods (orthodox) geschrift.

We sluiten af met een recentelijke archeologische vondst in Israël, waarop het oudste (buitenbijbels) getuigenis van een Joodse Lijdende Messias voorkomt: ALS STENEN SPREKEN !

Datum: donderdag 5 januari 2017
Tijd: 20 uur
Plaats: Maranathakerk
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)

Aanmelden

Van Jan van Eyck tot Hiëronymus Bosch

In de vijftiende eeuw, toen in Italië de Renaissance ontstond, brak er ook een grote bloei aan voor de kunst in de Nederlanden. Zoals de meeste kunst toen, was ook de Vlaamse schilderkunst geworteld in het middeleeuwse geloof en grotendeels gewijd aan scènes uit het leven van Christus en de heiligen. Maar de schilders van toen beleefden een geweldige en ongekende vreugde aan de dingen in hun tastbare werkelijkheid: de materie, de structuur en de kleur van de zichtbare wereld. Hiertoe brachten zij een nieuwe werkwijze tot ontwikkeling. Zij schilderden in olieverf en voerden deze techniek op tot een duizelingwekkende volmaaktheid. Door schitterende effecten van licht en atmosfeer te combineren met stralende kleurnuances, wisten de Vlaamse meesters hun landschappen tot nieuw leven te wekken.

lamgodsZo registreert Jan van Eyck, de schilder van het Gentse altaarstuk Het Lam Gods, met uiterste precisie elk detail.
Naast van Eyck komen Rogier van der Weyden, Dirk Bouts en Hans Memling ter sprake. Zij zijn de schilders van schone landschappen en schone kunst. Zo niet Hiëronymus Bosch.

Jeroen Bosch is een van de meest intrigerende en raadselachtige schilders ter wereld. Evenals zijn collega-schilders was hij een hartstochtelijk religieus schilder. Maar zijn schilderijen onthullen, in tegenstelling tot de hunne, de duistere spanning van vrees en pessimisme, die vaak de onderstroom vormde van de serene vroomheid van die eeuw.

Met een ongeëvenaarde verbeeldingskracht schildert hij landschappen vol duivelse monsters, zoals in zijn Drieluik met de hooiwagen.

hooiwagenDaarin laat hij zien dat de wereld een krankzinnige wereld is, vol hebzucht en geweld, waarin de mens in zijn bestaan wordt bedreigd, voornamelijk door eigen toedoen. Met zijn koortsige verbeelding inspireerde hij ook schilders die na hem kwamen zoals Pieter Bruegel.

 

 

Datum: dinsdag 17 januari 2017
Tijd: 20 uur
Plaats: Maranathakerk
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)

Aanmelden

Door Rabbijn Clary Rooda

roodaClary Rooda ontving in 2014 haar rabbinale bevoegdheid.
Zij schreef haar scriptie over ‘eco-kasjroet’ een ecologische benadering van de Joodse spijswetten waarbij ethische principes als dierenwelzijn, fair trade en duurzaamheid een rol spelen. Deze principes zijn gebaseerd op teksten uit de Bijbel en verder uitgewerkt in de latere rabbijnse literatuur. Aan de hand van deze teksten en moderne commentaren gaan we in gesprek over hoe wij ons concreet als individu en gemeenschap kunnen inzetten voor een betere wereld.

Data: dinsdagen 31 januari en 7 februari 2017
Tijd: 20 uur
Plaats: Maranathakerk
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

Aanmelden

Leeskring o.l.v. ds. Dick van Arkel
(bijbel)teksten lezen in groepsverband.

bijbel_01Vandaag de dag trekt met name de Koran de aandacht vanwege z’n gewelddadige teksten. Toch doet ook de Bijbel daar niet voor onder. Ook daarin vinden heel veel mensen de dood door toedoen of met instemming van God.

De schrijver Maarten ’t Hart nam ooit eens de moeite om alle slachtoffers op te tellen. Hij kwam tot het schrikbarende aantal van ruim 600.000.

Bij het nadenken over hedendaagse vragen in de samenleving als het gaat over het gebruik van geweld, over (inzet in) oorlogssituaties en vrede wordt momenteel ook de bijbelse traditie vaak nadrukkelijk bevraagd.

bijbel_02We lezen in deze gesprekskring een aantal bijbelteksten en bevragen deze op hun oorsprong, context en zeggingskracht toen en nu.
En daarbij ook: hoe hanteren hedendaagse schrijvers als Guus Kuijer (in De Bijbel voor ongelovigen) en Dimitri Verhulst (in Bloedboek) deze geweldsverhalen?

 

Datum: Donderdagen 2, 16 en 23 maart 2017
Plaats: Maranathakerk (zaal 4)
Tijd: 20 – 22 uur
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

Aanmelden

Door ds. Johan Maat

Kracht en eigenheid op de grens van het Byzantijnse rijk
Een middag over Oosters-Orthodoxe spiritualiteit.

In het zuidwesten van Servië staat het Studenica klooster. Wereldberoemd zijn de fresco’s. In sarcofagen in de hoofdkerk uit de 12de eeuw liggen hier de stichters van Servië.

studenica

Bij bijzondere vieringen, maar ook op zondag, is er een maaltijd en ontmoeting met de monniken. De priester van het dorp bedient de doop in een kerkje van het klooster. Zijn vrouw en dochter schuiven ook aan bij de maaltijd.

Alles lijkt vol te zijn van de ontmoeting van het hemelse en het gewone alledaagse, van het sacrale en het profane …

Zwaluwen nestelen in de verweerde eeuwenoude muren.

Een middag met beeld en muziek over de geschiedenis van het klooster in het Servië (dat de paria was in Europa) en over Oosters Orthodoxe spiritualiteit.

Datum: maandag 3 april 2017
Plaats: Parochiehuis
Tijd: 14 – 15.30 uur
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)

Aanmelden

Door Fred Suring

Portret van Bach uit 1715, als concertmeester van Weimar.

Portret van Bach uit 1715, als concertmeester van Weimar.

Door velen wordt de Mattheuspassion als hèt meesterwerk van Johann Sebastiaan Bach beschouwd. Maar waarom is dit eigenlijk zo en hoe kwam het werk tot stand?
Wist Bach zelf eigenlijk wel dat hij een meesterwerk had geschreven? Wat zijn nu precies koralen, aria’s of recitatieven? Waarom gebruikte Bach twee koren en twee orkesten?

Welke symboliek zit er allemaal in het magistrale meesterwerk van dit genie verstopt?

Op deze vragen wordt tijdens deze lezing ingegaan door Fred Suring. Aan de hand van beeld en geluid beleven we dit mee.

De kruisiging door Rembrandt

De kruisiging door Rembrandt

* Fred Suring werkte als docent fluit, muziekgeschiedenis en coördinator kunsteducatie bij Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard.

Datum: vrijdag 7 april 2017
Tijd: 20 uur
Plaats: Maranathakerk
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)

Aanmelden

Door prof. dr. Hans van Weenen.

pancratiusCastricum is een heel oud dorp. De St. Pancratiuskerk stond oorspronkelijk in het dorpscentrum. Als tufstenen Romaanse kerk werd hij gebouwd in de 11e eeuw. De kerktoren is er eeuwen later, in de 16e eeuw, tegenaan gebouwd. Over het ontstaan van Castricum in de tijd daarvoor, de vroege middeleeuwen (500 – 1000 n.Chr.) is niet veel bekend. Er zijn slechts enkele schriftelijke bronnen bewaard gebleven die teruggaan op de 10e eeuw n.Chr. De graaf van Holland schonk toen land in Castricum aan de abdij van Egmond. Maar wat was Castricum in die tijd? Wat was de oorsprong van het dorp? Wie heeft de kerk gesticht? En waarom op die plek waar hij nu, duizend jaar later, nog steeds staat? Wat weten we van de omgeving van de kerk? Waarom koos men St. Pancratius als patroon? Wat is er van deze heilige en zijn verering bekend? Kortom, vragen te over, terwijl er eigenlijk maar drie bronnen als basis kunnen dienen voor het formuleren van een begin van een antwoord. Dat zijn de schenkingsacte die wijst naar de 10e eeuw; het tufstenen schip van de kerk; en de patroonheilige St. Pancratius. Met die bronnen als uitgangspunt deed Hans van Weenen in de afgelopen 5 jaar onderzoek, om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van ons dorp: de oorsprong van Castricum.

Datum: donderdag 11 mei 2017
Tijd: 20 uur
Plaats: Pancratiuskerk
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)

Aanmelden

dance,jpgIn de jaren 70 van de vorige eeuw ontstond in Findhorn een meditatieve vorm van dansen die Sacred Dance werd genoemd omdat men vond dat dit zo helend (heilzaam, sacred) werkte. Grondlegger was Bernard Wosien, theoloog, danser, choreograaf.

Intussen is Sacred Dance wijd verspreid op allerlei plaatsen, in vele landen. Ook in Castricum dansen we al 20 jaar. En nog steeds is moeilijk onder woorden te brengen wat het echt inhoudt, alleen over de ”uiterlijke” kenmerken is wat te vertellen.

De vorm: vaak een kring, soms los, soms in tweetallen

De muziek: klassiek, religieus, folkloristisch, hedendaags, uit vele landen, van Zuid Amerika tot Finland, van Ierland tot Rusland

De dans: voorgeschreven, eenvoudige passen en patronen die steeds worden uitgelegd en geoefend.

Vaak gaat het in het leven om presteren; hier is dat niet aan de orde.
Het dansplezier en de beleving zijn belangrijk, niet de perfecte uitvoering. Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en geest te ontspannen; om afwisselend vreugde, concentratie, stilte te ervaren. En verbondenheid met elkaar. Ervaring is niet nodig.

Je bent van harte welkom om te komen meedoen.

Contact: 0251-652729 jennyappers@casema.nl
Data: maandagavond 12 sept., 10 okt., 14 nov., 12 dec 2016
9 jan, 13 feb, 13 mrt, 8 mei 2017
Tijd: 20 uur
Plaats: de Schakel, Kerkpad, achter de Dorpskerk
Bijdrage: € 6 per avond