Thema: ´Op aarde zoals in de Hemel´

Een meditatieve wandeling om gezamenlijk de Hemelvaartsdag te beginnen.
Voorganger Hilda Akkerman wacht ons op bij de parkeerplaats op de Geversweg, t.o. de manege aan de ingang van de duinen. De wandeling start om 7 uur (!). Daarna is er rond 8 uur een ontbijt en om 9 uur een viering in de Dorpskerk. Van harte welkom op 25 mei.

Meer informatie staat in O&W van mei.

Wie wandelen mee? Op hoeveel mensen kunnen we rekenen voor het ontbijt?

Opgeven bij: RvKCastricum@ziggo.nl of via de website: www.rvkcastricum.nl

De Raad van Kerken Castricum nodigt u van harte uit voor “Kerst op het plein”.

Op zaterdag 17 december wordt om 20 uur op het plein voor de St. Pancratiuskerk in Castricum een groot Kerstevenement gehouden in de open lucht: ‘Kerst op het Plein’ m.m.v. de theatergroep van het Bonhoeffercollege. Leerlingen spelen het kerstverhaal Spel der Engelen waarin moderne korte theaterscènes worden verbeeld op een groot podium. Ook de muziek wordt verzorgd door leerlingen die deel uitmaken van de schoolband. In de theaterscènes komen actuele thema’s aan de orde. De theaterscènes hebben musicalachtige elementen en moderne popsongs maken eveneens deel uit van het spel.

Na het theaterstuk interviewt Hanneke Klinkert, voorzitter van de Raad van Kerken Castricum vluchtelingen die in Castricum een ‘thuis’ hebben gevonden. De avond wordt afgesloten door burgemeester Toon Mans. Kerst op het Plein is voor iedereen: jong en oud, gelovig of niet gelovig, kerkelijk of onkerkelijk. Wat betekent Kerst anno 2016 voor Castricummers? Daar gaat het om.

U bent van harte welkom op zaterdag 17 december om 20:00 uur op het plein voor de St. Pancratiuskerk; de toegang is gratis.

kerst_op_het_plein

De excursie, 4 december, stond onder leiding van Karel Hennequin, die alles uitstekend had georganiseerd. Eerst koffie in het Parochiehuis, vervolgens met de bus naar Haarlem.

“Verlichting” is het thema van dit jaar in het Theologisch Café van de Raad van Kerken. Wat valt er nu nog te bekijken en te beleven aan “De Verlichting” in de 16e eeuw? Op het programma stonden het Teylers Museum en “De Hoofdwacht” waar de Historische Vereniging Haarlem haar thuisbasis heeft. In Haarlem werd de groep in tweeën gedeeld; één groep eerst naar de Hoofdwacht de andere groep eerst naar het Teylers Museum.

In de Hoofdwacht aan de Grote Markt 17 werden we ontvangen door Frans Lantink (historicus) voorzitter van de vereniging en Marjorie Vroom, voorzitter van de jeugdafdeling. De Hoofdwacht is het oudste stenen gebouw van Haarlem. De aanduiding Hoofdwacht verwijst naar de functie die het 13e-eeuwse gebouw had vanaf de 18e eeuw. Het fungeerde als stadswacht voor de schutterij. Vanuit deze centrale post op de Grote Markt werden de stadspoorten geopend en gesloten en werd de openbare orde gehandhaafd. Op de eerste verdieping zijn houten cachotten te vinden, die gebruikt konden worden om dronken mensen te ontnuchteren. Marjorie Vroom, die voorzitter is van de “Werkgroep jonge Muggen”, vertelde op een inspirerende manier dat de vereniging zich de laatste tijd mag verheugen op een toenemende belangstelling bij de jongeren. In de 16e eeuw, na de Reformatie, werd de religie in Haarlem gedomineerd door de notabelen. De St. Bavokerk was de thuisbasis voor de Doopsgezinden. Tegenover de Hoofdwacht staat de St. Bavokerk. Wie goed kijkt, ziet bovenin de kerk een kleine uitkijkpost zitten, net onder de klok. Bij brand of onraad werden alarmklokken geluid en werd de Hoofdwacht direct gewaarschuwd. Een pronkstuk in de Hoofdwacht is een indrukwekkende zeer oude prachtig gerestaureerde kaart met veel details van Haarlem uit de 17e eeuw, van Romeyn de Hooghe.

Na de Reformatie bleef het RK kapittel van Haarlem bestaan. In 1930 is de neogotische “Kathedrale basiliek Sint Bavo” na een bouwtijd van 35 jaar in gebruik genomen.

De lunch werd geserveerd in restaurant Stempels. Het restaurant bevindt zich deels op de oude binnenplaats van de voormalige drukkerij Joh Enschedé; drukker van onze bankbiljetten. Wij zaten in de aansluitende oude stijlkamers van het voormalige woonhuis van de familie Enschedé. Na de prima verzorgde lunch wisselden de groepen.

In het Teylers Museum kregen we een introductie en een rondleiding door mevrouw Kroon. Als aanhanger van de Verlichting, zo vertelde zij, had Pieter Teyler (1702-1778) grote belangstelling voor kunst en wetenschap. Pieter Teyler was een vermogend Nederlandse laken- en zijdekoopman, bankier en filantroop. Beide ouders waren afkomstig uit zeer welgestelde doopsgezinde families. Teylers stamvader was in de 16e eeuw om religieuze redenen vanuit Schotland naar Haarlem uitgeweken. Juist deze achtergrond maakt Teylers museum zo interessant. Er zijn honderden instrumenten en technische opstellingen te zien, zoals een kleine, maar ook een hele grote Elektriseer machine. Je krijgt daar steeds meer respect voor de uitvindingen en ontdekkingen uit die tijd. Er was een tentoonstelling in het prentenkabinet vol wintertaferelen uit de 17de en 18de eeuw, met als titel “echte winters”. Het leek alsof je de kou voelde als je binnen liep. Die winters lijken voorgoed te zijn verdwenen.

Het was een geslaagde dag met dank aan de organisatoren Karel Hennequin, Piet de Wolf en Ton Borst

Castricum, 16 september 2015

Geachte burgemeester en wethouders,

Het College van Diakenen van de Protestantse Kerk in Castricum doet een dringend beroep op uw college om gehoor te geven aan de oproep van het COA aan gemeentes om noodopvang locaties ter beschikking te stellen voor het onderbrengen van de vluchtelingen, die momenteel in grote getale ons land binnenkomen.

Wij denken hierbij aan o.a. het leegstaande gebouw van het voormalig koloniehuis “St. Antonius” aan de Heerweg in Bakkum-Noord en het postkantoor aan de aan het Geesterduin in Castricum of andere leegstaande panden.

Wij hopen dat u op korte termijn positief op ons verzoek zal reageren en zien graag uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,

Johan Streefland,
Voorzitter van het College van Diakenen.

Zondag 6 september 2015, vindt de jaarlijkse startzondag plaats, van de R.-K. parochie in de St. Pancratiuskerk. Aanvang 10.30 uur

Officieel beginnen we weer met ons werkseizoen, alhoewel er de afgelopen tijd allerlei werkzaamheden gewoon doorgingen.

Tijdens de viering wordt de zang verzorgd door het Gospel koor “Leo Davelaar’s G project”.

Na afloop van de viering is ere gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, waarna om 12,15 uur begonnen wordt met een lezing, verzorgd door de zeereerwaarde heer dr. M. Wagemaker, thans een studie volgend in Leuven te België.

Pastoor Matthieu (kortweg door velen genoemd) is een begenadigd spreker en zal ook ’s morgens mee voorgaan in de viering.

De lezing zal gaan over de nieuwe encycliek van paus Franciscus, getiteld “Geprezen zijt Gij”, handelend over de zorg welke verbonden dient te zijn voor de schepping met zorg voor de armen die lijden onder de consequenties van verspilling. De encycliek is een noodkreet om de armen in deze wereld eindelijk recht te doen.

Niet eerder is het thema van de zorg voor de heelheid van de schepping en voor een verantwoord en menswaardig beheer van het milieu zo omvattend en beargumenteerd uitgewerkt.

De diverse hoofdstukken gaan onder andere over het volgende:

 • Ontkenning en tegenwerking;
 • Het gaat niet goed met de schepping, de wereld vervuilt en is geworden tot een wegwerpcultuur, overal afval.
 • Denk aan armen:
 • Er is een grote tegenstelling tussen arm en rijk, waarbij de armen het onderspit moeten delven, wanneer de rijken het milieu uitbuiten. Er is een grote vlucht van migranten voor de groeiende armoede vanwege de verslechtering van het milieu
 • Water in mensenrecht:
 • Aan armen die geen toegang hebben tot drinkwater wordt in feite een recht op menswaardig leven ontzegd.
 • Global inequality;
 • In plaats van problemen van armen op te lossen stellen de rijken zich paternalistisch op. Een derde deel van het voedsel wordt weggegooid
 • Technocratisch paradigma:  met elkaar het een en ander op ons te laten inwerken en wellicht te reageren.
 • Na afloop van de lezing is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje
 • Hierbij in het kort enkele onderdelen vanuit de encycliek waarbij ook uiteraard aan het eind hiervan enkele suggesties worden gedaan voor een benadering van het vraagstuk en gerichte acties.
 • Er kan geen zorg voor het milieu zijn zonder visie op de waardigheid van de mens, de kwaliteit van het leven moet beantwoorden aan de waardigheid van de menselijke persoon.

Creation and Recreation een expositie met iconen van de Bulgaarse theologe/ kunstenares Julia Stankova (met muzikale medewerking van het Byzantijns mannenkoor uit Hoorn, zie ook nr. 1 )

Julia Stankova woonachtig en werkzaam in Sofia heeft speciaal voor deze expositie iconen geschilderd die het thema “Creation and Recreation” van verschillende invalshoeken illustreren.

Bijbelse gebeurtenissen en haar eigen geloofsbeleving inspireerden haar om deze kant van de kunst te belichten.

stankova

Christ Washes His Disciples Feet

Haar werken zijn te bewonderen geweest in Bulgarije, Macedonië, Griekenland, Noorwegen, Zwitserland, Frankrijk en in Noord-Holland.

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat zij in de Maranathakerk deze specifieke iconen beschikbaar wil stellen en op de dag van de opening aanwezig zal zijn.

Tijdens en na de officiële opening van de expositie zal het Byzantijns mannenkoor een concert verzorgen met liederen die aansluiten op het thema. In de pauze wordt u daarvoor ook nog een glaasje fris of wijn aangeboden.

Datum:  zondag 6 september

Plaats: Maranathakerk (kerkzaal)

Tijd:  15 uur  Vrijwillige bijdrage na afloop

Periode vanaf 1e advent 27 november 2015 – 4 januari 2016: Kersttaferelen: een  compacte tentoonstelling van kerstprenten uit de collectie van het  Bijbels Museum of een kast vol Bijbelverhalen en voorwerpen met  tekeningen van Bert Bouman.

16 september jl. vergaderde de Raad van Kerken Castricum in Akersloot. Het is een goede gewoonte om eens per jaar een andere locatie te kiezen dan een van de kerkzalen in Castricum. Dit jaar viel weer de keus op Akersloot gezien de goede ervaring daar jaren geleden en wel in de molen “De Oude Knegt”, de graanmolen waar Jan Kamphuys al jaren molenaar is als vrijwilliger. Naast molenaar is Jan daar ook een uitstekende gastheer. Deze combinatie van feiten was een bijzondere bij het afscheid van Jan Kamphuys als lid van de Raad namens de R.-K. parochie De Goede Herder. Twaalf jaar heeft Jan een actieve bijdrage geleverd aan de Raad van Kerken door bij tal van evenementen zijn diensten aan te bieden nadat hij deze ook had helpen organiseren. De bekendste activiteit in deze is wel de Dodenherdenking op 4 mei welke jaarlijks plaatsvindt. Na zijn afscheid bij zijn werkgever is Jan buschauffeur geworden om zijn vrije tijd een invulling te geven. De keuze hiertoe heeft hij gedaan na een bustocht georganiseerd door de Raad van Kerken waar hij enthousiast is gemaakt voor het vak door Herman Sterken. Een hoogtepunt voor de Raad van Kerken en Jan was de bustocht naar Dokkum, een prachtige reis door het platteland van Friesland met als chauffeur van de bus Jan Kamphuys, onvergetelijk.

Jan bedankt voor jouw inzet al die jaren voor de Raad van Kerken Castricum voor en namens onze parochie.

Ton Borst secretaris RvK Castricum
Vrijwilligers College